Aktualnie realizowane projekty: HCV. Akcja identyfikacja  ||  HIV / AIDS  ||  Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Zdrowy powrót do pracy

Projekt samorządowy, realizowany od 2013 roku

Edycja 2019: Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa

W 2019 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)> w zakresie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa (termin przyjmowania zgłoszeń 27 grudnia 2019). Stało się to bodźcem do przygotowania kolejnego cyklu, podążającego w wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia kierunku, wymagającym aktywizacji: Zdrowy powrót do pracy. Profilaktyka i diagnostyka przewlekłych bólów kręgosłupa – cykl debat regionalnych 2019.

Chcemy poruszyć problem profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa i przedstawić regionalnie najważniejsze aspekty dotyczące profilaktyki, diagnostyki, terapii przewlekłych bólów kręgosłupa. Do udziału w spotkaniach zaprosiliśmy m.in. reumatologów (szczególnie związanych już z realizacją projektu dt. wczesnej diagnostyki RZS), lekarzy medycyny pracy, fizjoterapeutów, przedstawicieli NFZ, szpitali, ZUS, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie i pracodawców (w tym specjalistów BHP). Mamy nadzieję, że dzięki ich wskazówkom zostaną opracowane dodatkowe materiały informacyjno-edukacyjne dla pracodawców oraz służb medycyny pracy.

Głównymi tematami cyklu spotkań Zdrowy powrót do pracy w 2019 roku będą:

 1. Prezentacja założeń Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.
 2. Współpraca pomiędzy specjalistami reumatologami, służbami medycyny pracy, podmiotami leczniczymi podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeutami a także pracodawcami.
 3. Zachęta dla pracodawców do profilaktyki chorób układu ruchu wśród pracowników.

Pracodawcy mogą mieć duży wpływ na kształtowanie postaw zdrowotnych swoich pracowników – również na ich efektywność i potencjał zdrowia. Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej, niektóre postaci mogą zwiastować przewlekłe choroby, a wczesna interwencja i profilaktyka pozwolą na utrzymanie pracowników na rynku pracy.

Historia projektu  Zdrowy powrót do pracy

Początek: edycja 2013-2014

W roku 2013 Stowarzyszenie CEESTAHC rozpoczęło długoterminowy projekt „Zdrowy powrót do pracy”. Jako pierwsi w Polsce zwróciliśmy uwagę na społeczne i ekonomiczne skutki wykluczania z rynku pracy osób zmagających się z chorobami przewlekłymi(m in. układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz o podłożu autoimmunologicznym). Naszym celem było rozpoczęcie dyskusji nad rozwiązaniami lokalnymi, wspierającymi zdrowotnie i zawodowo takich pacjentów, które mogą być przesłanką dla bardziej efektywnych rozwiązań centralnych. Nasze przesłanie było (i nadal jest) skierowane do płatnika, ubezpieczyciela, klinicystów służb medycyny pracy, samorządów, pracodawców, instytucji publicznych związanych z systemem ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

W latach 2013-2014 przeprowadziliśmy pierwszy cykl spotkań edukacyjnych pt. Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych. Spotkania te gromadziły ekspertów chorób wykluczających z rynku pracy, reprezentantów wiodących w danym regionie szpitali, uczelni medycznych i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli urzędów marszałkowskich, oddziałów wojewódzkich NFZ, wojewódzkich urzędów pracy i jednostek samorządów terytorialnych. Odbyło się 9 konferencji, co utwierdziło nas w przekonaniu o słuszności naszej inicjatywy. Dodatkowo, wymiana poglądów z samorządowcami z całej Polski zaowocowała opracowaniem i udostępnieniem przez nas szablonów modelowych programów polityki zdrowotnej oraz uruchomieniem dwóch nowych projektów, poświęconych HCV i udarom mózgu. W latach 2013-2014 odbyło się 9 konferencji.

 1. Konferencja ZPDP | Katowice, 4 grudnia 2013
 2. Konferencja ZPDP | Gdańsk, 9 grudnia 2013
 3. Konferencja ZPDP | Lublin, 29 kwietnia 2014
 4. Konferencja ZPDP | Kraków, 7 maja 2014
 5. Konferencja ZPDP | Poznań, 8 maja 2014
 6. Konferencja ZPDP | Bydgoszcz, 17 czerwca 2014
 7. Konferencja ZPDP | Wrocław, 24 czerwca 2014
 8. Konferencja ZPDP | Warszawa, 21 listopada 2014
 9. Konferencja ZPDP | Łódź, 27 listopada 2014

Edycja 2015

W roku 2015 przeprowadziliśmy we współpracy z Fundacją na Rzecz Zdrowego Starzenia się kolejny cykl debat regionalnych pt. Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość, poświęcony rozwiązaniom ułatwiającym osobom w podeszłym wieku kontynuowanie aktywności zawodowej. Cykl został objęty patronatem medialnym dziennika Rzeczypospolita oraz patronatami marszałków województw, w których odbywały się spotkania. Odbyły się 4 konferencje.

 1. Konferencja ZPDP | Katowice, 28 września 2015
 2. Konferencja ZPDP | Kraków, 2 listopada 2015
 3. Konferencja ZPDP | Gdańsk, 6 listopada 2015
 4. Konferencja ZPDP | Warszawa, 18 listopada 2015

Edycja 2016-2017

W 2016 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (POWER) w zakresie wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Aby wspomóc tę inicjatywę i rozpropagować ją w środowiskach samorządowych, poświęciliśmy jej następny cykl debat pt. Zdrowy powrót do pracy. Wczesna interwencja w RZS. Oprócz wczesnej diagnostyki RZS propagowaliśmy również narzędzia do liczenia kosztów RZS. Odbyło się 5 konferencji w latach 2016-2017.

 1. Konferencja ZPDP | Rzeszów, 24 marca 2017
 2. Konferencja ZPDP | Gdańsk, 22 czerwca 2017
 3. Konferencja ZPDP | Łódź, 9 grudnia 2017
 4. Konferencja ZPDP | Lublin, 14 grudnia 2017
 5. Konferencja ZPDP | Radom, 18 grudnia 2017

Ocena i odbiór projektu  Zdrowy powrót do pracy

Dotychczasowe edycje programu Zdrowy powrót do pracy spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony klinicystów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, służb medycyny pracy oraz samorządowców. Problematyka wczesnej diagnostyki chorób wykluczających z rynku pracy, włączanie optymalnej terapii i inne działania mających na celu pozostanie lub powrót pacjentów na rynek pracy zyskały uwagę środowisk lekarskich, samorządów terytorialnych i decydentów wyższych szczebli administracyjnych.

Debaty prowadzone z udziałem przedstawicieli oddziałów wojewódzkich i centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (płatnika), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ubezpieczyciela), samorządowców i klinicystów wzmocniły przekonanie o zaletach koordynacji działań pod postacią programów polityki zdrowotnej. Możliwość osobistego spotkania osób pracujących w zupełnie innych instytucjach, choć w tym regionie poprawiła komunikację i elastyczność współpracy. Postęp w podejściu decydentów do kwestii wczesnych interwencji w przewlekłych chorobach układu kostno-stawowego czy chorobach autoimmunologicznych jest wyraźny. Jednym z przejawów tego zjawiska jest włączenie funduszy unijnych w realizację programu jako priorytetu w ramach strategii rozwojowej Europa 2020.

Od lat staramy się, aby organizowane przez nas spotkania były przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Oprócz wiedzy i udostępniania szablonów modelowych programów zdrowotnych, ważnym elementem naszego wkładu w edukację jednostek regionalnych systemów ochrony zdrowia jest doprowadzenie do osobistego spotkania ich reprezentantów. Nawiązane na naszych konferencjach kontakty zachęcają do częstszej i bardziej otwartej komunikacji między instytucjami. Owocuje to wymianą dobrych pomysłów i lepszą koordynacją działań, a przez tę synergię, również lepszym funkcjonowaniem regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Popularyzujemy nowoczesne podejście do opieki nad pacjentami, wdrażanie efektywnych rozwiązań oraz umożliwiamy przygotowanie do realizacji innowacyjnych programów. Chcemy zachęcić potencjalnych realizatorów do zgłaszania projektów do programu POWER oraz promować określone zachowania profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne – w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy, zgodne z Evidence Based Medicine (EBM – medycyna oparta na faktach).