Aktualnie realizowane projekty: Zdrowy powrót do pracy  ||  Udar  ||  Zdrowa wątroba  ||  Grypa
Archiwum:  Udar 2015-2016  ||  HCV 2015-2016  ||  Ostre zespoły wieńcowe 2011-2012  ||  Ustawa koszykowa 2010   ||   Kalendarium: 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki udarów 2015-2016

Autorzy projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny chcieli podnieść świadomość wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, znaczenia profilaktyki, wielkość kosztów społecznych oraz wskazać istotną rolę samorządów w nadawaniu ostatecznego kształtu dotykającym bezpośrednio pacjenta odgałęzieniom systemu ochrony zdrowia. Zaangażowano kreatorów polityki zdrowotnej i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty nad rolą poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz tworzeniem modelowych nowoczesnych rozwiązań w kluczowych obszarach zdrowia publicznego z zaangażowaniem samorządów. Stowarzyszenie CEESTAHC od wielu lat włącza się w nurt konstruktywnej dyskusji nad tworzeniem systemu ochrony zdrowia opartego na świadomych i efektywnych rozwiązaniach. Wobec widocznych od lat trudności z centralnym zarządzaniem służbą zdrowia, kluczowym elementem może okazać się wzmocnienie roli samorządów oraz stworzenie dogodnych warunków dla regionalnych koalicji, które wpłyną na poprawę opieki nad pacjentem w poszczególnych obszarach terapeutycznych. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu było strategicznym celem Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015. W związku z nowelizacją Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych debata nad wdrażaniem nowych rozwiązań była doskonale umiejscowiona w czasie. Stowarzyszenie CEESTAHC posiada duży dorobek w projektach dotyczących zdrowia publicznego oraz doświadczenie we współpracy z samorządami oraz innymi instytucjami polskiego systemu ochrony zdrowia: GIS, NFZ, AOTM. Przez lata transparentnej działalności Stowarzyszenie CEESTAHC zdobyło też zaufanie strony publicznej i potencjał merytoryczny pozwalający na swobodne poruszanie się w dowolnej tematyce dotyczącej systemu ochrony zdrowia.

Opis projektu  Udar. Każdy pacjent jest ważny

Zakres projektu

Cykl regionalnych spotkań dla kreatorów polityki zdrowotnej 2015-2016

 1. Przeprowadzenie debat w kluczowych województwach, z uwzględnieniem tematyki profilaktyki udarów, kwestii terapii oraz kontraktowania świadczeń i ich wyceny (AOTM) a także rehabilitacji osób po przebytym udarze przez pryzmat roli poszczególnych interesariuszy Systemu Ochrony Zdrowia w tych działaniach.
 2. W każdej lokalizacji współpraca przy organizacji spotkania z samorządem szczebla wojewódzkiego.
 3. Zaproszeni goście:
  • przedstawiciele płatnika (OW NFZ),
  • przedstawiciele świadczeniodawców,
  • lokalni politycy zdrowotni,
  • eksperci zdrowia publicznego,
  • samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (urzędnicy i radni),
  • przedstawiciele wojewody,
  • przedstawiciele systemowych instytucji: GIS/ WSSE, ZUS,
  • wybrani lekarze klinicyści,
  • przedstawiciele środowiska lekarskiego,
  • pracodawcy,
  • przedstawiciele katedr zdrowia publicznego
  • organizacje pacjenckie.

  Przed każdym spotkaniem zaplanowany krótki briefing dla mediów.

 4. W trakcie spotkania została zebrana ankieta nt. problematyki udarów, roli samorządów oraz ich potrzeb w zakresie opracowania i realizacji samorządowych programów zdrowotnych.
 5. Kluczowym elementem każdego spotkania była debata ekspertów wg uzgodnionego zakresu tematów, z której zostały rejestrowane wnioski i konkluzje na potrzeby rozwiązań lokalnych i możliwości wykorzystania różnych źródeł finansowania dla programów polityki zdrowotnej.
 6. Pożądane dla projektu było uzyskanie patronatów właściwych instytucji oraz towarzystw naukowych (NIZP, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Krajowy Konsultant w dziedzinie Zdrowia Publicznego).
 7. Spotkania organizowane były we współpracy z lokalnym samorządem szczebla wojewódzkiego, lokalnym eksperckim środowiskiem medycznym oraz regionalnymi przedstawicielami płatnika publicznego.
 8. Spotkania były realizowane od czerwca 2015 do listopada 2016.
 9. Przewidywana frekwencja na każdym spotkaniu: 45-70 osób

Cele spotkań regionalnych

 1. Uświadomienie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski.
 2. Umieszczenie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego (wojewoda).
 3. Uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów i ich profilaktyki.
 4. Uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów.
 5. Wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020).
 6. Realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Scenariusz spotkania regionalnego

 1. Prezentacja kliniczna (epidemiologia, grupy ryzyka, standardy postępowania, profilaktyka, obszary niedoborów systemu).
 2. Prezentacja kosztów płatnika (OW NFZ, ZUS).
 3. Rola interesariuszy po nowelizacji Ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, za szczególnym naciskiem na zadania samorządów i wojewody.
 4. Debata z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych, klinicystów i ekspertów.

Ocena i odbiór projektu  Udar. Każdy pacjent jest ważny

W projekcie Udar. Każdy pacjent jest ważny, jak i w innych projektach Stowarzyszenia CEESTAHC, wysoka jakość merytoryczna dyskusji w połączeniu z walorem edukacyjnym i przystępnością przekazu przyczyniła się do zaangażowania regionalnych instytucji publicznych w lepsze zabezpieczenie zdrowotne lokalnych społeczności. Doświadczenia zebrane w trakcie cyklu konferencji zorganizowanych w ramach projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny zaowocowały publikacją Programu profilaktyki wtórnej udarów.