Stowarzyszenie CEESTAHC

CEESTAHC =
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care

Stowarzyszenie CEESTAHC zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez osoby zajmujące się EBM i HTA oraz oceną jakości badań klinicznych.

Misją CEESTAHC jest integracja postępowych środowisk krajów Europy Środkowej i Wschodniej w celu wymiany informacji, przekazywania doświadczeń oraz realizacji wspólnych programów naukowych. Głównym celem CEESTAHC jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii medycznych. Dodatkowym celem jest rozwinięcie i upowszechnienie wspólnego języka, który pozwoli na komunikowanie się różnych podmiotów systemu opieki zdrowotnej oraz promowanie HTA i EBM w regionie.

Obecnie najbardziej intensywne działania CEESTAHC prowadzone są w ramach pięciu głównych aktywności:

1. Sympozjum EBHC  |  2. Projekty  |  3. Akademia Samorządowca  |  4. Publikacje  |  5. Szkolenia  |

1. Sympozjum EBHC

Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care już od 2006 roku gromadzi co roku specjalistów budujących i reformujących systemy ochrony zdrowia w Europie i na świecie. Uznajemy to za dowód słuszności powstania tej naukowej inicjatywy. Wybór tematyki Sympozjum był podyktowany narastającą potrzebą zmian w polskim systemie ochrony zdrowia oraz wyraźną ewolucją w kierunku EBHC w krajach sąsiednich. Wybór ten jest też zgodny z misją Stowarzyszenia CEESTAHC, którą jest integracja postępowych środowisk krajów Europy Środkowej i Wschodniej w celu wymiany informacji, przekazywania doświadczeń i realizacji wspólnych programów naukowych. do góry

Archiwum edycji Sympozjum EBHC:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022 2023
Galerie edycji Sympozjum EBHC:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021

2. Projekty

Projekty najczęściej realizujemy je w kooperacji z innymi organizacjami pozarządowymi z Polski, Europy i świata.
 • Zdrowa wątroba. Krajowy Program Prozdrowotny Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych opracowało ogólnopolski prozdrowotny program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób wątroby pod nazwą “Zdrowa Wątroba”, którego celami są edukacja – jak zapobiegać rozwojowi przewlekłych chorób wątroby, zwłaszcza o podłożu wirusowym oraz szerzej – jak dbać o ten narząd; (ewentualna) bezpłatna diagnostyka WZW typu C, a celem długoterminowym jest zmniejszenie zapadalności na przewlekłe choroby wątroby.
 • Zdrowy powrót do pracy Celem projektu jest rozpoczęcie dyskusji nad rozwiązaniami lokalnymi wspierającymi zdrowotnie i zawodowo osoby z chorobami autoimmunologicznymi. Dyskusja skierowana jest do lekarzy – praktyków medycyny pracy czy orzeczników, decydentów z zakresu ochrony zdrowia, pracodawców oraz instytucji publicznych i płatników (ZUS, KRUS i innych).
 • Projekt Fit for Work Stowarzyszenie CEESTAHC wspólnie z Fit for Work Europe Coalition realizowało polską edycji projektu pod nazwą: Implikacje gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutków zapadalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej.
 • Move to Work Badanie Move to Work – Wydajni w pracy jest kontynuacją rozpoczętej w 2011 roku polskiej edycji międzynarodowego projektu Fit for Work. Głównym celem badania Move to Work – Wydajni w pracy jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących prezenteizmu oraz absenteizmu w Polsce wraz z wybranymi danymi epidemiologicznymi, aby móc oszacować koszty pośrednie wywołane przez IMIDs w Polsce.
 • Pneumokoki Samorządy terytorialne są zobligowane do wypełniania tych zdań. I właśnie z myślą o nich stworzyliśmy Modelowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych. Zawiera on wszystkie elementy programu polityki zdrowotnej określone w zaleceniach AOTMiT, w tym epidemiologię, plan działania, koszty, i wykaz interwencji o udowodnionej skuteczności. Jest w pełni zgodny z zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącymi opracowań programów polityki zdrowotnej.
 • HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce ‐ modelowe rozwiązania Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną diagnostykę.
 • Udar. Każdy pacjent jest ważny Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki udarów. Naszym Projektem chcemy podnieść świadomość wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, znaczenia profilaktyki, wielkość kosztów społecznych oraz wskazać istotną rolę samorządów w nadawaniu ostatecznego kształtu dotykającym bezpośrednio pacjenta odgałęzieniom systemu ochrony zdrowia. Chcemy zaangażować kreatorów polityki zdrowotnej i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty nad rolą poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz tworzeniem modelowych nowoczesnych rozwiązań w kluczowych obszarach zdrowia publicznego z zaangażowaniem samorządów.
 • Grypa. Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka Na początku 2017 roku Stowarzyszenie CEESTAHC nawiązało współpracę z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy w zakresie edukacji zdrowotnej i katalizowania efektywnych działań na rzecz tworzenia i realizacji programów profilaktycznych oraz ograniczenia zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków zakażeń wirusem grypy oraz powikłań pogrypowych oraz objęło patronatem kampanię informacyjną OPZG. Inicjatorem współpracy był Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – prof. dr hab. med. Adam Antczak, Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. do góry

3. Akademia Samorządowca

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) to jedna z naszych kluczowych aktywności, rozpoczęta w 2009 roku od indywidualnych konsultacji programów zdrowotnych. Praktycznie każdy projekt CEESTAHC ma swoje odbicie w działaniach na rzecz samorządów i wspólnych z samorządami.

 • Cykl konferencji 2010
  Ogólnopolskie konferencje dotyczyły tematyki przygotowywania programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”). Część z nich miała formułę poszerzoną o kwestię przekształceń publicznych jednostek służby zdrowia. Odbyło się 9 konferencji.
 • Cykl warsztatów 2011
  Spotkania edukacyjne w formule warsztatowej poświęcone były profilaktyce wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Odbyło się 12 warsztatów i 3 konferencje.
 • Cykl konferencji 2012
  Tematem spotkań było tworzenie modelowych programów zdrowotnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Odbyło się 5 konferencji.
 • Cykl konferencji 2013-2014
  Projekt Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych zaowocował cyklem konferencji samorządowych. Odbyło się już 7 konferencji.
 • Konkurs dla studentów
  W ramach projektu Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych odbył się konkurs dla studentów na najlepszy program zdrowotny.
 • Cykl konferencji 2015. Odbyło się 11 konferencji.
 • Cykl konferencji 2016. Odbyło się 12 konferencji.
 • Cykl konferencji 2017. Odbyło się 5 konferencji.

Doświadczenia zdobyte przez lata tak intensywnej działalności edukacyjnej zaowocowało powstaniem partnerskiego portalu dla samorządowców:  www.dobreprogramyzdrowotne.pl do góry

4. Publikacje

Regularnie i bezpłatnie udostępniamy rezultaty wszystkich naszych projektów, podzielone na następujące działy.

5. Szkolenia

Co ma ciąża mrówkojada do refundacji? A hipopotama? Żeby się dowiedzieć trzeba wziąć udział w jednym z naszych szkoleń…

W wyniku wielu latach doświadczeń na polu edukacji jesteśmy przekonani, że przekazywanie trudnej tematyki w trudnej formie tworzy trudności ze zrozumieniem. Brzmi banalnie, prawda? Zgłębiliśmy tę z pozoru trywialną myśl i na początku 2012 roku rozpoczęliśmy program całkowitej zmiany formuły szkoleniowej.
Pierwsze szkolenia przeprowadzone w nowej formule spotkały się z tak pozytywnym odbiorem uczestników, że przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania.
Obecnie mamy w ofercie następujące szkolenia:

 • Kurs podstawowy i zaawansowany EBM
 • Kurs podstawowy i zaawansowany HTA
 • Kurs Pricing
 • Przyspieszony kurs Bazy Informacji Medycznej

Wszystkie nasze kursy mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i przeprowadzone jak szkolenia zamknięte, w dowolnie wybranym miejscu. do góry

5. Obiady czwartkowe

Spotkanie te stanowią rodzaj ustawicznego samokształcenia realizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC. Uczestnicy spotkań kolejno przygotowują wykłady i warsztaty na określone tematy. Obiady czwartkowe odbywają się w Krakowie w czwartki co dwa tygodnie – wstęp wolny.

Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie się do przygotowania wykładu na określony temat i wygłoszenia go w wyznaczonym terminie.
Nazwa wzięła się oczywiście od historycznych obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to spotkania intelektualistów polskich organizowane na wzór paryskich salonów literackich. W latach 1770-77 odbywały się regularnie co tydzień w czwartki na Zamku Królewskim w Warszawie, a latem w Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze sztuką i nauką oraz omawianie dzieł literackich.

Uroczyste Obiady Czwartkowe

Co pewien czas organizowane są Uroczyste Obiady Czwartkowe. Prezentuje się na nich wykłady z obiadów zwykłych, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Często gościnnie wygłaszają wtedy wykłady specjalne zaproszeni eksperci. do góry

7. Wydawnictwa

Rosnące zainteresownie tematyką ekonomiki rynku zdrowia zainspirowało nas do rozpoczęcia działalności wydawniczej. Zorganizowaliśmy samowystarczalny zespół redakcyjno-wydawniczy, który opracował do tej pory dwie pozycje. Książki stanowią serię wydawniczą Biblio-Teczka CEESTAHC. do góry

8. Konferencje

Najważniejsza współorganizowana przez nas konferencja to HTAi 2004 1st Annual Meeting, która odbyła się w Krakowie w dniach 30 maja – 2 czerwca 2004 roku. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki uzyskane w dziedzinie HTA oraz zastosowania analiz opłacalności w systemach refundacyjnych funkcjonujących w poszczególnych krajach na całym świecie.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez instytucje pochodzące z krajów Grupy Wyszehradzkiej, co zwłaszcza w 2004 roku, w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej 10 europejskich państw z tego regionu, miało specjalne znaczenie. Wśród gości byli przedstawiciele następujących instytucji: rządowe agencje HTA, Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, Ministerstwa Zdrowia, firmy ubezpieczeń zdrowotnych, centra naukowe i przemysłowe, instytuty naukowe i badawcze z całego świata. Licznie uczestniczyły w tym wydarzeniu organizacje państwowe i pozarządowe: naukowe, biznesowe i polityczne. Konferencja ta, jako pierwsze tak duże wydarzenie, stanowiła wyzwanie dla Krakowa i dla Polski, promując je jako miejsce spotkania przedstawicieli różnych światów: medycyny, nauki i polityki.

Gościem specjalnym był prezydent Lech Wałęsa. Honorowymi patronami wydarzenia byli Ministrowie Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej, Czech i Węgier oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Węgier. do góry

9. Strony www

Strona www.ceestahc.org jest jedną z najbardziej aktywnych witryn w branży. Strona główna zbliża się do 400.000 wyświetleń. Oto niektóre popularne funkcjonalności naszej strony:

 • Słownik EBM i HTA. Darmowy słownik haseł związanych z ekonomiką i zarządzaniem ochroną zdrowia.
 • Niezbędnik EBM i HTA. Darmowa baza przydatnych linków do polecanych darmowych programów, źródeł informacji, baz informacji medycznej, instytucji i zasobów edukacyjnych.
 • System Zamówień Elektronicznych (SZE). Cała nasza oferta dostępna jest w systemie elektronicznym, obejmującym: szkolenia i konferencje oraz sprzedaż książek i praw dostępu do plików.
 • System Udostępniania Plików (SUP). Najnowsze udogodnienie dla uczestników szkoleń, konferencji i warsztatów.
 • Archiwum Sympozjum EBHC. Kompletne archiwum wszystkich edycji Sympozjum EBHC.
 • Archiwum konferencji. Archiwum podstawowych danych ze wszystkich naszych konferencji.
 • Galerie. Przez kilkanaście lat zgromadziliśmy spore archiwum zdjęć ekspertów ochrony zdrowia z całego świata.

do góry