Regulamin uczestnictwa
w bezpłatnych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie CEESTAHC

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Definicje.
  1. Wydarzenie – spotkanie o charakterze otwartym organizowane przez Stowarzyszenie CEESTAHC w ramach bieżącej działalności. Mogą to być konferencje, debaty regionalne i bezpłatne szkolenia.
  2. Organizator – Stowarzyszenie CEESTAHC, 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 17/3
  3. System zgłoszeń (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Wydarzenie będąca własnością Stowarzyszenia CEESTAHC. Obecnie istnieją 2 równoległe systemy zgłoszeń:
   • Strona: zgłoszenia.ceestahc.org
   • Strona: efs.ceestahc.org (stary system, który stopniowo będzie wygaszany)
  4. Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Wydarzenie.
  5. Uczestnik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Wydarzenie.
  6. Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Wydarzeniu została zaakceptowana.
 2. Informacje dodatkowe.
  1. Oficjalne serwisy internetowe poszczególnych Wydarzeń są wskazane w Systemie w postaci linków przekierowujących do tych serwisów.
  2. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
  3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Chrome (w wersji 78.0.3904.70 lub wyższej), Firefox (w wersji 70.0 lub wyższej).
  4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

§ 2. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Rejestracja uczestnictwa trwa w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się kilkoma sposobami:
  • on-line za pośrednictwem Systemu
  • faksem – należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Wydarzenia na nr faks +48 12 396 38 39
 3. Rejestracja oraz uczestnictwo w Wydarzeniu są nieodpłatne.
 4. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
 5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 6. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.
 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu.

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Wydarzenia Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Wydarzenia dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Wydarzenia lub innej stronie zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 4. Uczestnik Wydarzenia ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
 5. Liczba miejsc na Wydarzeniu jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Wydarzenie celem powiadamiania Uczestników o zmianach programu, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę.
 8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: sekretariat@ceestahc.org. Organizator ustosunkuje się w terminie 14 dni do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach.
 9. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: 31-038 Kraków, ul. Starowiślna 17/3 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: sekretariat@ceestahc.org
 10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Wydarzenia, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Wydarzeniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Wydarzenia.
 12. W trakcie Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora – szczególnie zakazu rejestracji Wydarzenia na urządzeniach rejestrujących Uczestnika.
 13. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Wydarzenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 14. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.